Sắp xếp các đơn vị hành chính của 7 tỉnh

12:08' - 09/12/2019
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương.

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang. Theo đó, huyện Sơn Động thành lập các xã Phúc Sơn, Vĩnh An, Đại Sơn, thị trấn Tây Yên Tử.

Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn. Huyện Yên Thế sau khi thành lập thị trấn Phồn Xương có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn. Huyện Yên Dũng thành lập thị trấn Nham Biền, thị trấn Tân An nâng số đơn vị hành chính cấp xã lên 18 bao gồm 16 xã và 2 thị trấn.
Tương tự, sau khi sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 1 thị trấn; huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn; huyện Lạng Giang có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 2 thị trấn; huyện Tân Yên có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn; huyện Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn; huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn.
* Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 814/NQ-UBTVQH14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, sau khi sắp xếp, huyện Định Hóa có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 1 thị trấn. Thành phố Sông Công thành lập phường Châu Sơn, hiện có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 3 xã.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 178 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 137 xã, 32 phường và 9 thị trấn.
* Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điên Biên.

Cụ thể, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ có 308,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 80.366 người, có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 5 xã.

Huyện Điện Biên có 1.395,99 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 93.850 người, có 21 đơn vị hành chính cấp xã. Tương tự, sau khi thực hiện sắp xếp, huyện Tủa Chùa có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 129 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 9 phường và 5 thị trấn.
* Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập 3 phường (Đội Cấn, Mỹ Lâm, An Tường) thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập 3 phường, thành phố Tuyên Quang có 184,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 191.118 người với 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 5 xã.

Huyện Yên Sơn có 1.067,70 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 145.390 người; có 28 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Sơn Dương sau khi thành lập xã Tân Thanh, xã Trường Sinh, huyện có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 xã và 1 thị trấn.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 1 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 124 xã, 10 phường và 4 thị trấn.
* Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 817/NQ-UBTVQH14 Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên. Cụ thể, Sau khi sắp xếp, thị xã Sông Cầu có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 9 xã. Huyện Tuy An thành lập xã An Hòa Hải, đến nay có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn. 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 110 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 16 phường và 8 thị trấn.
* Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, thành phố Hà Tĩnh sau khi thành lập xã Đồng Môn nâng đơn vị hành chính cấp xã lên 15 đơn vị, bao gồm 5 xã và 10 phường. Thị xã Kỳ Anh sau khi thành lập phường Hưng Trí có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 5 xã. Huyện Kỳ Anh thành lập xã Lâm Hợp, hiện huyện có 20 đơn vị hành chính cấp xã.
Huyện Cẩm Xuyên thành lập xã Nam Phúc Thăng, xã Yên Hòa, sau khi sắp xếp, huyện có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 2 thị trấn. Huyện Thạch Hà thành lập các xã Tân Lâm Hương, Việt Tiến, xã Lưu Vĩnh Sơn, Đỉnh Bàn, Nam Điền, hiện huyện có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn.
Bên cạnh đó, huyện Lộc Hà thành lập xã Bình An và thị trấn Lộc Hà, hiện huyện có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn. Huyện Can Lộc thành lập xã Khánh Vĩnh Yên, xã Kim Song Trường nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã của huyện lên 18, gồm 16 xã và 2 thị trấn. Huyện Nghi Xuân thành lập thị trấn Tiên Điền, xã Đan Trường, hiện huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.
Tương tự, huyện Đức Thọ thành lập xã Bùi La Nhân, xã Lâm Trung Thủy, xã Thanh Bình Thịnh, xã Tùng Châu, xã Quang Vĩnh, xã An Dũng, xã Hòa Lạc, xã Tân Dân. Sau khi sắp xếp, huyện Đức Thọ có 16 đơn vị hành chính, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hương Sơn thành lập xã Tân Mỹ Hà, xã An Hòa Thịnh, xã Kim Hoa, xã Quang Diệm; đến nay huyện có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn. Huyện Vũ Quang thành lập xã Quang Thọ, xã Thọ Điền, hiện huyện có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn. Huyện Hương Khê thành lập xã Điền Mỹ, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 21, bao gồm 20 xã và 1 thị trấn.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 216 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 21 phường và 13 thị trấn.
* Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp xã tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, huyện Tràng Định giải thể xã Bắc Ái, hiện huyện có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn.

Huyện Văn Lãng thành lập xã Bắc Hùng, Bắc Việt và giải thể các xã Tân Lang, Tân Việt và Trùng Quán. Sau khi sắp xếp, huyện Văn Lãng có 17 đơn vị hành chính cấp xã gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Tương tự, huyện Lộc Bình thành lập xã Khánh Xuân, xã Minh Hiệp, xã Thống Nhất; hiện huyện có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 2 thị trấn. Huyện Hữu Lũng thành lập xã Thiện Tân, hiện có 24 đơn vị hành chính cấp xã gồm 23 xã và 1 thị trấn.

Huyện Bắc Sơn thành lập xã Bắc Quỳnh, hiện huyện có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn. Huyện Văn Quan thành lập xã An Sơn, xã Liên Hội, xã Điềm He và giải thể xã Xuân Mai và xã Vĩnh Lại. Hiện huyện Văn Quan có 17 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 xã và 1 thị trấn.
Ngoài ra, sau khi sắp xếp, huyện Cao Lộc  có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn; huyện Chi Lăng có 20 đơn vị hành chính cấp xã gồm 18 xã và 2 thị trấn; huyện Bình Gia có 19 đơn vị hành chính xấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 1 thành phố; 200 đơn vị hành chính cấp xã gồm 181 xã, 5 phường và 14 thị trấn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục