Thái Nguyên phân bổ hơn 4.800 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021

16:24' - 14/12/2020
BNEWS Trong thực hiện đầu tư công năm 2021, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện đúng nguyên tắc, mục tiêu, định hướng phát triển chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm.

Năm 2021, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khoảng hơn 4.800 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương gần 3.700 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương trên 1.130 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA) khoảng 546 tỷ đồng...
Theo kế hoạch phân bổ vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua vào cuối tuần trước, đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương tập trung phần do tỉnh quản lý được phân bổ cho các dự án hoàn thành quyết toán (97 tỷ đồng), bố trí cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021 (113 tỷ đồng), bố trí đối ứng các dự án sử dụng vốn vay ODA, dự án đầu tư PPP...
Đối với phần vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương phân bổ cho cấp huyện (210 tỷ đồng) được bố trí để hoàn thành các dự án giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh quyết định đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã; phần còn lại các địa phương bố trí để hoàn thành các dự án dở dang do cấp huyện quyết định đầu tư, khởi công mới và chuẩn bị các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025...
Ông Đặng Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thực hiện đầu tư công năm 2021, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư phải thực hiện đúng nguyên tắc: bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định, tạo quyền chủ động cho các sở, ngành và địa phương; phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước phải thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm  (2021 - 2030), kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025) của địa phương, kế hoạch tài chính 5 năm...
Tỉnh bố trí vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng đầu tư, chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Việc bố trí vốn đầu tư công được thực hiện theo hướng ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án kết nối, có tác dụng liên vùng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh...
Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 của Thái Nguyên gồm: phân bổ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; phân bổ đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước; phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục