Tổng cục Thống kê điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành

10:43' - 10/11/2021
BNEWS Điều tra biên soạn hệ số chi phí trung gian và lập bảng cân đối liên ngành là một trong những cuộc điều tra quan trọng của ngành thống kê có chu kỳ 5 năm (vào các năm tận cùng là 3 và 8).

Tổng cục Thống kê cho biết, ngành thống kê đang tập trung lực lượng triển khai cuộc Điều tra biên soạn hệ số chi phí trung gian và lập bảng cân đối liên ngành (gọi tắt là điều tra IO) từ ngày 1/11/2021 đến ngày 10/12/2021.
Điều tra biên soạn hệ số chi phí trung gian và lập bảng cân đối liên ngành (gọi tắt là điều tra IO) là một trong những cuộc điều tra quan trọng của ngành thống kê có chu kỳ 5 năm (vào các năm tận cùng là 3 và 8), được quy định trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 9/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1176/QĐ-TCTK về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian.
Ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê cho biết, điều tra IO 2021 đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chuyển đổi năm gốc so sánh, điều tra IO năm 2021 sẽ cập nhật toàn bộ hệ số chi phí trung gian cho 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và cả nước phục vụ biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và Tổng sản phẩm trên địa bản các tỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP).
“Bảng điều tra IO 2021 là công cụ mô tả đầy đủ cấu trúc kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020 (đây là giai đoạn kinh tế Việt Nam có khá nhiều biến động so với những giai đoạn trước đó), phục vụ cho việc phân tích sự thay đổi cấu trúc kinh tế, cấu trúc tiêu dùng, các ảnh hưởng xuôi, ngược, lan tỏa… trong nền kinh tế, tác động của các loại chính sách đến các hoạt động kinh tế…”, ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh.
Phạm vi điều tra IO 2021 gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều tra thu thập thông tin 178 ngành sản phẩm của Bảng IO. Trong cuộc điều tra này, thông tin điều tra bao gồm: thông tin định danh, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí sản xuất kinh doanh của các tổ chức; thông tin tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư; thông tin về giá trị thuế xuất, nhập khẩu; giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và thuế xuất, nhập khẩu hàng hóa; giá trị thu thuế, phí và lệ phí và chi ngân sách nhà nước; dư nợ tín dụng, dư nợ cho vay và số dư huy động vốn; giá trị sản xuất của các sản phẩm theo 178 ngành sản phẩm IO được chọn.
Đơn vị điều tra, bao gồm: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (viết gọn là cơ quan hành chính) và đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị dự toán cấp II, cấp III hoặc cấp IV); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hiệp hội.
Doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, hợp tác xã hạch toán kinh tế độc lập (viết gọn là doanh nghiệp) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các luật chuyên ngành đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 và hiện đang hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể). Hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Tổ chức vô vị lợi phục vụ hộ gia đình. Hộ dân cư tiêu dùng cuối cùng (viết gọn là hộ dân cư).
Tổng cục Thống kê cho biết, điều tra IO năm 2021 sẽ thu thập các thông tin: Đối với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước: thông tin về thu chi ngân sách, thuế sản xuất, trợ cấp sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dịch vụ; thông tin về dư nợ tín dụng, huy động vốn theo ngành kinh tế, tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống và tín dụng qua thẻ tín dụng.
Đối với doanh nghiệp: thông tin về loại hình, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành sản phẩm chính, doanh thu, chi phí sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, thu nhập, thuế, thành phẩm tồn kho và sản phẩm dở dang… Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: thông tin về loại hình, ngành sản phẩm chính; các hoạt động thu của đơn vị, các hoạt động chi thường xuyên, tổng giá trị khấu hao/hao mòn tài sản cố định, chi phí cho người lao động, chi trả lãi tiền vay ngân hàng (nếu có), các khoản nộp ngân sách nhà nước, tổng chi phúc lợi xã hội năm 2019…
Đối với đơn vị hiệp hội, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và các cơ sở vô vị lợi khác: thông tin về loại hình hoạt động, ngành nghề hoạt động, ngành sản phẩm chính của cơ sở; lao động, thu hoạt động và chi hoạt động thường xuyên của cơ sở năm 2020... Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: thông tin về loại hình, ngành nghề hoạt động; lao động, doanh thu từ sản phẩm, chi phí cho sản xuất sản phẩm, thu nhập, thuế, thành phẩm tồn kho và sản phẩm dở dang. Đối với hộ tiêu dùng sản phẩm vật chất và dịch vụ: Thông tin về tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư.
Tổng cục Thống kê cho biết, điều tra IO năm 2021 là điều tra chọn mẫu. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn được thực hiện trong 40 ngày, bắt đầu từ ngày 01/11/2021 và kết thúc vào ngày 10/12/2021. Điều tra IO năm 2021 áp dụng kết hợp phương pháp thu thập thông tin gián tiếp và trực tiếp…/.
Thúy Hiền

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục