Videos

Chiến lược phục hồi sản xuất sau Covid-19

09:56' - 04/06/2020

Hậu Covid-19, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội vàng phục hồi nền kinh tế. Để tận dụng tốt những cơ hội này, bên cạnh việc tổ chức thực hiện thật tốt các gói giải pháp trợ giúp Doanh nghiệp , thì việc triển khai một loạt các hoạt động như mở cửa thị trường, thúc đẩy cải cách thể chế và các hoạt động nâng cấp quản trị của doanh nghiệp đã trở thành những biện pháp đồng bộ quan trọng.

Video