Videos

Giải ngân nhanh vốn đầu tư công

14:16' - 13/07/2020

Năm 2020 là năm cuối cùng của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Các nhiệm vụ còn tồn tại của cả giai đoạn đều đặt vào năm nay. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư công, gắn liền với kết quả giải ngân càng trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Video