Videos

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

09:42' - 27/04/2020

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhiều mô hình mới đã xuất hiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo từng bước khẳng định vị trí của khu vực này trong nền kinh tế quốc dân.

Video