Hiểu thế nào về khu vực kinh tế chưa quan sát?

11-06-2018 13:32 Tiêu điểm kinh tế

Ở Việt Nam, dễ nhận thấy là hoạt động kinh tế phi chính thức xuất hiện khắp mọi nơi, song những thống kê và hiểu biết về khu vực này thì vẫn còn hạn chế. Vậy, khu vực kinh tế không quan sát được hiện nay có quy mô ra sao và nếu đưa được vào thống kê thì nó sẽ đóng góp thế nào cho GDP?