Videos

Mùa thu hoạch sen ở Hà Nam

09:07' - 14/07/2020

5 năm trở lại đây, cây sen đã giúp người dân xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam khấm khá hơn. Toàn bộ diện tích trồng lúa hơn 80 héc-ta của xã được chuyển đổi sang trồng sen lấy hạt.

Video