[Photo] Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng

Lễ Tẩu sai (Cấp sắc 12 đèn) là đại lễ tôn vinh sự trưởng thành của đồng bào Dao Tiền ở Cao Bằng.

Chu Hiệu/TTXVN |

Facebook Share