Hà Nam nâng hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội

14:04' - 15/09/2021
BNEWS Tỉnh ủy Hà Nam vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về việc thực hiện Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Theo đó, Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tín dụng chính sách xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện; lồng ghép các nội dung công tác tín dụng chính sách xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
UBND tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội; tạo điều kiện cho Ngân hàng chính sách xã hội mở rộng đối tượng được vay vốn, nâng mức và thời hạn cho vay phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động các nguồn lực tài chính, cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội trong dự toán ngân sách hằng năm cùng với các nguồn vốn khác nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay.

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội; chủ động tham mưu và thực hiện hiệu quả việc huy động, quản lý và sử dụng vốn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức chính trị-xã hội và tình hình sử dụng vốn vay; chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng phù hợp với từng giai đoạn.
Cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hành chính sách xã hội trong quản lý tín dụng chính sách xã hội; tham mưu, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, lồng ghép các mô hình sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội với các nguồn vốn khác và các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống để tăng hiệu quả sử dụng vốn.
Theo bà Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam, qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội được nâng lên.

Nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, năm sau cao hơn năm trước, việc cho vay vốn đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích; giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội tạo sinh kế, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh.
Tính đến 31/8/2021, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay của tỉnh Hà Nam đạt hơn 77,3 tỷ đồng, tăng gần 67 tỷ đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh tăng hơn 55 tỷ đồng, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách các huyện, thành phố, thị xã tăng gần 12 tỷ đồng./.

>>Đánh thức miền quê khó Phú Giáo nhờ vốn chính sách


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục