JVC: Tiếp tục giữ nguyên diện theo dõi đặc biệt đối với cổ phiếu JVC

10:37' - 12/12/2016
BNEWS Lý do bởi Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật vẫn chưa khắc phục được tình hình tài chính do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn là số âm.

Ngày 01/12/2016, Sở GDCK TP.HCM nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty mẹ và Hợp nhất soát xét bán niên năm 2016 (niên độ tài chính từ 01/04/2016 đến 31/03/2017) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ từ 01/04/2016 đến 30/09/2016 là -46,16 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/09/2016 là -1.035,78 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2016.

Ngoài ra tại BCTC soát xét bán niên năm 2016 kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ. Như vậy, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật vẫn chưa khắc phục được tình hình tài chính do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn là số âm.
Sở GDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện theo dõi đặc biệt đối với cổ phiếu JVC theo Quyết định số 332/QĐ-SGDHCM ngày 12/08/2016 của SGDCK Tp.HCM, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo về tình hình tài chính đối với cổ phiếu JVC sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục