Nội dung lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045

22:05' - 18/09/2020
BNEWS Ngày 18/9, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã cho ý kiến về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành cơ bản nhất trí về nhiệm vụ xây dựng quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các ý kiến khẳng định đây là quy hoạch lớn nhất từ trước đến nay của Hải Dương và có vai trò rất quan trọng đối với tỉnh nên việc lập quy hoạch là nhiệm vụ cấp bách cần khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ.
Đại diện các sở ngành đề nghị đơn vị tư vấn phải xem xét kỹ để tránh bị chồng chéo, đảm bảo tính động, tính mở trong quy hoạch; trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cần rà soát lại kinh phí gián tiếp trong tổng kinh phí lập quy hoạch.

Bên cạnh việc xây dựng các hành lang kinh tế bám theo các trục quốc lộ, quy hoạch tỉnh cũng cần phát huy được hành lang kinh tế ven các sông lớn.

Về tổ chức triển khai, tỉnh cần căn cứ vào quy hoạch của các ngành, các huyện, xây dựng quy hoạch cho tỉnh theo hướng bám sát vào định hướng, chiến lược của Trung ương.
Lãnh đạo các sở, ngành cũng thống nhất quan điểm việc lập quy hoạch tỉnh Hải Dương cần lấy quy hoạch của giao thông đi trước, kết hợp với quy hoạch phát triển không gian đô thị, gắn với quy hoạch của ngành nông nghiệp.

Quy hoạch tổng thể phải gắn với quy hoạch các ngành; trong đó có những ngành quan trọng như công thương, nông nghiệp, giao thông, xây dựng…

Bên cạnh đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở ngành và các địa phương. Quy hoạch phải thể hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường.
Theo ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, đối với mỗi lĩnh vực trong quy hoạch cần có tư vấn chuyên sâu và cần có nguồn lực cho việc này.

Đồng thời, quy hoạch tỉnh là nền tảng cho việc đầu tư, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai…; trong những năm tiếp theo cần chọn cơ quan tư vấn tốt để quy hoạch đạt chất lượng cao nhất.
Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương bổ sung nội dung rà soát đánh giá thực hiện quy hoạch 2011-2020 để làm căn cứ cho việc phân tích, dự báo cho thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng đề nghị bố cục quy hoạch cần có 5 phần: căn cứ lập quy hoạch; yêu cầu nội dung, phương pháp lập quy hoạch; chi phí lập quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.
Nhấn mạnh việc để quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đề nghị các ngành và các địa phương cần vào cuộc ngay từ đầu, phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Quy hoạch này sẽ lồng ghép những tư tưởng chủ đạo trong phát triển của tỉnh Hải Dương thời gian tới.

Trong đó, thể hiện được các trụ cột công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp hữu cơ; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn chặt với bảo vệ môi trường, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số, đặc biệt là vấn đề đô thị hóa của Hải Dương trong những năm tới.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục