Tin - ảnh

Ðôi bờ Hiền Lương - Bến Hải thắm sắc cờ ngày giải phóng

10:31' - 29/04/2020

Trong thời kỳ chiến tranh, cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai miền Bắc - Nam.

Tin - Ảnh