Sửa đổi quy định về đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

19:09' - 18/11/2020
BNEWS Theo Nghị định số 134/2020/NĐ-CP, đơn vị có lợi ích công chúng là các đơn vị được quy định tại Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập, bao gồm đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
Cụ thể, Nghị định số 134/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP quy định về đơn vị có lợi ích công chúng.
Theo Nghị định số 134/2020/NĐ-CP, đơn vị có lợi ích công chúng là các đơn vị được quy định tại Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập, bao gồm đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đơn vị có lợi ích công chúng khác.
Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán là các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Chứng khoán năm 2019.
Đơn vị có lợi ích công chúng khác là các đơn vị có lợi ích công chúng quy định tại Điều 53 của Luật Kiểm toán độc lập, trừ đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán quy định ở trên.
Bộ Tài chính cho biết, ngày 26/11/2019 Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi, trong đó có bổ sung quy định về đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Quy định này có sự khác biệt so với quy định tại Nghị định số 84.
Theo đó, Khoản 2 Điều 21 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định: “Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán”.
Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 84 quy định: “Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, gồm: Công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của pháp luật về chứng khoán, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ”.
Do vậy, để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84 để quy định về “đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” cho phù hợp với Luật Chứng khoán mới năm 2019 là cần thiết.
Nghị định số 134/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục