Thời hạn nộp tiền đất trúng đấu giá

09:08' - 22/10/2021
BNEWS Nếu trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất có quy định cụ thể về thời hạn nộp tiền thì người trúng đấu phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng phương án đã được duyệt...

Đầu năm 2021, ông Nguyễn Đình Dũng (Hà Nội) tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở cho bố mẹ tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi trúng đấu giá lô đất ở 100m2 và được phê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND huyện, ông Dũng nhận được thông báo nộp tiền trúng đấu giá.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, ông phải nộp 100% tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước cho lô đất nêu trên. Hết thời hạn mà ông chưa nộp đủ tiền thì sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá.
Qua nghiên cứu quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất ông Dũng cho rằng việc cơ quan thuế cấp huyện yêu cầu ông nộp 100% số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày và hủy kết quả trúng đấu giá nếu vi phạm thời hạn này là chưa đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.
Ông Dũng đã tìm hiểu ở một số địa phương khác và nhận thấy, quy định nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa thống nhất. Có tỉnh trong quy định về đấu giá quyền sử dụng đất không có quy định về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá mà việc nộp tiền trúng đấu giá được quy định trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan cấp huyện phê duyệt.

Có nơi lại phân biệt người nộp tiền trúng đấu giá là tổ chức kinh tế và cá nhân. Cá nhân không nộp tiền đúng hạn thì bị hủy kết quả trúng đấu giá; tổ chức kinh tế quá thời hạn mà chưa nộp đủ số tiền thì phải nộp tiền chậm nộp. Một số tỉnh, thành phố khác thì quy định theo đúng quy định của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.
Sự không đồng bộ trong thực hiện, dẫn đến không bảo đảm tính công bằng giữa các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, trái với Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.
Đối với trường hợp của cá nhân ông Dũng, ông hỏi, việc cơ quan thuế tại tỉnh Ninh Bình yêu cầu ông như nêu trên có đúng với quy định của pháp luật hiện hành hay không?
Ông cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thống nhất việc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nhất là trong bối cảnh điều kiện kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
Tại Điểm b Khoản 2 Điều 48 Luật Đấu giá tài sản quy định người trúng đấu giá có nghĩa vụ:
“b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;”.
Tại Điều 6 và Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 14/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, quy định: Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND cùng cấp phê duyệt. Trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất có nội dung dự kiến giá trị thu được và việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá. Trong thông báo nộp tiền sử dụng đất có nội dung về thời hạn nộp tiền sử dụng đất.
Tại Điểm d Khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ) quy định: Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, nếu trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất có quy định cụ thể về thời hạn nộp tiền sử dụng đất thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng phương án đã được duyệt; trường hợp, trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất không quy định cụ thể thời hạn nộp tiền sử dụng đất hoặc không có sự thỏa thuận nào khác thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Về việc nộp tiền sử dụng đất, đề nghị ông liên hệ với cơ quan thuế đã ban hành thông báo nộp tiền để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ đươc giao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục