Vẫn còn dự án hoàn thành từ năm 2022 chưa xong quyết toán

16:00' - 03/03/2024
BNEWS Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành từ năm 2022.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, cơ bản các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng quy định thời gian quyết toán. Tuy nhiên, ở cấp huyện, cấp xã, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án vẫn còn tình trạng chậm lập, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

 

Một số hồ sơ của các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập chưa đầy đủ các nội dung theo quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong quyết toán. Một số báo cáo kết luận thẩm tra quyết toán của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán còn sơ sài, chưa nêu việc chấp hành của chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước. Một số quyết định phê duyệt chưa đúng mẫu…

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân của việc này là các bộ, ngành, địa phương, thủ trưởng một số đơn vị (nhất là cấp huyện, xã) chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệtquyết toán dự án hoàn thành; chưa thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian, biểu mẫu, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Về phía chủ đầu tư, ban quản lý dự án (chủ yếu là ở cấp huyện, xã), nhà thầu chưa chấp hành đúng quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để gửi cơ quan thẩm tra quyết toán thẩm tra theo quy định.

Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm trễ trong việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan thẩm tra quyết toán; chưa tích cực phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, giải trình… trong giai đoạn thẩm tra quyết toán.

Về phía cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, vẫn còn tình trạng chậm thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (nhất là cấp huyện, xã); chưa thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới (nhất là cấp huyện, xã) trong quyết toán dự án hoàn thành.

Để nâng cao chất lượng quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tài chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian quyết toán dự án hoàn thành.

Bên cạnh đó, công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án biết; không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.

Đồng thời, chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Trên cơ sở kết quả quyết toán dự án hoàn thành, xác định công nợ để ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.
Đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Bộ Tài chính yêu cầu chấp hành đúng quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.
Với các dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa đủ hồ sơ, chứng từ quyết toán, Bộ Tài chính lưu ý chủ đầu tư, ban quản lý dự án xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan và đề xuất các biện pháp xử lý; rà soát lại các hợp đồng đã ký (đặc biệt là các hợp đồng đã quá thời gian thực hiện, chưa quyết toán), các nội dung công việc không qua hợp đồng, căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về dân sự để phối hợp với nhà thầu xử lý các vẫn đề còn vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm; căn cứ kết quả xử lý vướng mắc.
Năm 2022 có 57.303 dự án hoàn thành trong thời gian quyết toán theo quy định, chiếm 82% số dự án hoàn thành, cao hơn năm 2021 (80%) và 12.740 dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán, chiếm 18% số dự án hoàn thành.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục