Bộ GTVT yêu cầu thực hiện kết luận kiểm toán các dự án giao thông

17:52' - 07/10/2019
BNEWS Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm kết luận Kiểm toán Nhà nước năm 2018 và năm 2019.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải có nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, từ công tác triển khai các quyết định kiểm toán đến việc giải trình, thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa hoàn thành.

Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các Ban quản lý dự án, các đơn vị là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án có tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước còn thấp, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị, báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 30/11/2019.

Để việc kiểm toán đạt chất lượng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải các dự án chưa thực hiện kiểm toán, kể cả các dự án đang trong quá trình thi công để có cơ sở tổng hợp, mời Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác kiểm toán, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại ngay trong quá trình thi công, ngăn chặn những sai sót gây thiệt hại cho Nhà nước.

Sau khi có quyết định kiểm toán, cần khẩn trương phân công lãnh đạo, cán bộ có liên quan để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác kiểm toán đảm bảo đúng quy định trong suốt quá trình kiểm toán.

"Thủ trưởng các đơn vị cần khẩn trương rà soát các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, phổ biến rút kinh nghiệm toàn đơn vị, có biện pháp khắc phục và ngăn chặn các sai sót, tồn tại mà Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện. Đồng thời, chấp hành và chỉ đạo thực hiện triệt để các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bao gồm các kiến nghị xử lý tài chính, các kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và các kiến nghị khác, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông Vận tải và Kiểm toán Nhà nước theo đúng thời hạn yêu cầu trong báo cáo kiểm toán. Báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước năm 2018, 2019 về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10/10 để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị", Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu.

Sau khi nhận được báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, các Ban Quản lý dự án khấn trương đôn đốc, giám sát các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các dự án BOT, BT do đơn vị làm đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Rà soát các chứng từ, tài liệu do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cung cấp; tổng hợp báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải và Kiểm toán Nhà nước đúng thời hạn yêu cầu trong báo cáo kiểm toán.

Bộ Giao thông Vận tải giao Vụ Tài chính, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về kết quả thực hiện các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước, vận dụng các tiêu chí đánh giá của Bộ đã ban hành và các quy định có liên quan để tham mưu cho Bộ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để đánh giá, phân loại.

Chủ trì, tham mưu cho Bộ trong việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp chung tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông Vận tải và Kiểm toán Nhà nước theo đúng thời gian quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện cần nêu rõ những kiến nghị đã thực hiện, kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục