1. >

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, báo cáo về công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung

Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng được giao kiểm tra, rà soát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn cả nước.

Theo đó, Bộ Xây dựng cũng đảm nhận việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bởi vậy, các nội dung liên quan đến việc rà soát, báo cáo sẽ tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng khu liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (bao gồm cả các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đang xin chủ trương đầu tư).

Với nhóm dự án này, các địa phương cập nhật tình hình triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh (quy mô dự án, tổng mức đầu tư, hình thức và nguồn vốn; phân kỳ đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn).

Cùng đó là phương án tổng thể về xử lý, sắp xếp lại công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp tỉnh.

Ngoài ra, các địa phương có thể nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình đầu tư cũng như đề xuất, kiến nghị về việc tạm dừng hoặc tiếp tục triển khai hay xin chuyển đổi hình thức đầu tư...

Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp huyện thuộc nhóm B và nhóm C đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của UBND cấp tỉnh thì các địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp những dự án đủ điều kiện để được tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2017 – 2020 hoặc phải tạm dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg.

Bên cạnh đó, thực trạng công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện và nhu cầu đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm cả các dự án giai đoạn 2017 - 2020 xin tạm dừng để chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025) cũng được Bộ Xây dựng yêu cầu thống kê đầy đủ.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội có 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng. Đây là các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2015-2016 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

ncif