Cần Thơ tinh giản biên chế hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức ​

09:21' - 29/03/2019
BNEWS Qua rà soát, Cần Thơ đã giảm 2 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 45 Ban chỉ đạo, 52 đơn vị cấp phòng, 9 lãnh đạo cấp sở, 87 trưởng, phó phòng và tương đương, 810 cán bộ, công chức, viên chức.

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thành phố Cần Thơ đã nghiêm túc triển khai và đến nay đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả.

Qua rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn thành phố đã giảm được 2 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 45 Ban chỉ đạo, 52 đơn vị cấp phòng, 9 lãnh đạo cấp sở, 87 trưởng, phó phòng và tương đương, 810 cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với việc thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan đơn vị, đến nay thành phố Cần Thơ đã thực hiện xong việc bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị của 9/9 quận huyện, Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ ở 2/9 quận huyện.

Bố trí thí điểm Kế toán cơ quan Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện phục vụ chung cho các đoàn thể chính trị xã hội tại 4/9 quận, huyện...

Dự kiến, năm 2019, tiếp tục bố trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra tại 2 quận, huyện.

Kết quả thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND đã được thực hiện 2/9 quận, huyện và Phó Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND ở 7/9 quận, huyện còn lại.

Toàn thành phố cũng có 79/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư hoặc Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 4 xã, phường bố trí chức danh Chủ tịch HĐND chuyên trách, 2 phường khuyết chức danh Chủ tịch HĐND.

Thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai mô hình thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 1 huyện và 19/85 xã, phường, thị trấn. Đến nay, đã thực hiện được ở huyện Cờ Đỏ và 8 xã, phường, thị trấn.

Triển khai thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp quận, huyện ở 9/9 quận, huyện và đã thực hiện được ở huyện Cở Đỏ. Các quận huyện còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2019.

Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực, đến nay thành phố Cần Thơ đã sắp xếp xong 82/85 xã, phường, thị trấn và 597/630 ấp, khu vực, giảm được 735 người so với trước khi có Nghị quyết 18/NQ-TW, trong đó cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn giảm 162 người, cán bộ cấp ấp, khu vực giảm 573 người.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, thực hiện mô hình thí điểm của Thành ủy Cần Thơ, năm 2018, huyện Cờ Đỏ đã bố trí Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Cở Đỏ đồng thời phân công kế toán phục vụ chung cho cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện.

Nhờ thực hiện thí điểm mà huyện đã giảm được 1 cán bộ lãnh đạo của huyện, 2 cấp Trưởng phòng, 2 biên chế và đồng thời đã cắt hợp đồng 18 cán bộ ở các cơ quan đoàn thể chính trị của huyện.

Năm 2018, các cơ quan Khối nhà nước của huyện đã cắt giảm 44 biên chế và chấm dứt 33 hợp đồng. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã đã cắt giảm được 22 người và 70 cán bộ của ấp, khu vực.

Mới đây, ngày 26/3 vừa qua, Ban Thường vụ huyện ủy Cở Đỏ đã công bố quyết định hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019. Giảm được 1 cấp Trưởng phòng và 5 cán bộ Văn phòng...

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, đạt được kết quả trên ngoài sự chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ, sâu sát của Thành ủy Cần Thơ và các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy còn có sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, do đó khi thực hiện quy trình công tác cán bộ và bầu cử các chức danh thực hiện thí điểm, các đồng chí được bầu có số phiếu tín nhiệm rất cao.

Tinh thần trách nhiệm các cán bộ giữ các chức danh thí điểm hoạt động nhiệt huyết cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng nhờ vậy, năm 2018, tất cả 14/14 chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đều được thực hiện đạt và vượt cao, đặc biệt Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã thực hiện vượt tiến độ với 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018...

Đối với kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tính đến ngày 1/3/2019, trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ đã tinh giản và cắt giảm 2.878 biên chế, đạt 95,77% kế hoạch giai đoạn 2015-2021, giảm 10,78% so với biên chế phân bổ, sử dụng năm 2015, trong đó hưởng ngân sách tinh giản là 320 biên chế, cắt giảm 2.558 biên chế.

Trong đó, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tinh giản, cắt giảm 408 biên chế, giảm 28,6% so với biên chế sử dụng năm 2015.

Các cơ quan Nhà nước và khối đơn vị sự nghiệp công lập, UBND thành phố đã trình Bộ Nội vụ tinh giản và cắt giảm 2.470 biên chế và 108 hợp đồng lao động, giảm 9,76% so với biên chế sử dụng năm 2015.

Năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã thống nhất chủ trương cắt giảm 900 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn thành phố sẽ tinh giản và cắt giảm 3.778 biên chế, tỷ lệ giảm 14,15% so với năm 2015 và đạt 125,75% kế hoạch giai đoạn 2015-2021.

Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc đã đi đầu trong việc thực hiện việc tự chủ chi thường xuyên, góp phần làm giảm chi ngân sách cho thành phố, đồng thời tạo động lực cho các đơn vị hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động và thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Ông Huỳnh Văn Nhanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết: Sở Y tế thành phố có 32 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, 20 đơn vị tự chủ một phần cho thường xuyên còn lại 1 đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi toàn bộ (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS).

Năm 2017, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ là đơn vị đầu tiên được Sở Y tế chọn thí điểm về tự chủ chi thường xuyên từ ngày 1/01/2017.

Sau khi triển khai tự chủ đảm bảo chi thường xuyên, tình hình thực hiện khám chửa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ tăng, chỉ tiêu khám đạt 104,2% so với kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh đạt 107,1% kế hoạch, tăng nguồn thu, tăng thu nhập, cải thiện đời sống viên chức, mức thu nhập trên 2 lần quỹ lương, bình quân trên 70 triệu đồng/người/năm.

Năm 2017, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đã giảm chi cho ngân sách nhà nước 12,85 tỷ đồng.

Năm 2018, Sở Y tế có 8 đơn vị tiếp tục triển khai tự chủ như: Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Huyết học - Truyền Máu, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt- Răng Hàm mặt, Bệnh viện Tim Mạch, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường. Các đơn vị triển khai tự chủ đã đảm bảo chi thường xuyên, giảm chi dự toán ngân sách trên 37,7 tỷ đồng.

Năm 2019, Sở Y tế Cần Thơ tiếp tục triển khai thêm 2 đơn vị tự chủ chi thường xuyên đó là Bệnh viện Đa khoa thành phố và Trung tâm Giám định Y khoa, giúp giảm chi cho ngân sách thành phố dự kiến là khoảng 20,7 tỷ đồng.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, các đơn vị được giao tự chủ toàn bộ chi thường xuyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, có sự chuyển biến về tinh thần thái độ phục vụ tăng cường y đức đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân, sắp xếp bệ máy tinh gọn, đào tạo cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác, qua đó góp phần làm tăng nguồn thu cho đơn vị và cá nhân, giúp người lao động yên tâm công tác.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết: Thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tiến hành triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm số lượng, nhất là cấp phó gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ giúp giảm bộ máy, giảm nguồn chi từ ngân sách nhà nước.

Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ là cái nào dễ thì làm trước, cái nào khó thì thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng.

Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, đúng lộ trình như Đề án của Thành ủy đã đề ra..../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục