Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 24/6

10:30' - 23/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 24/6.

Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 24/6. ảnh: PC Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 24/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53001ATrạm 01A - gần TrườngTH Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001BTrạm 01B -Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001CTrạm 01C -Xã Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001DTrạm 01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001ETrạm 01E -Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duy
ĐL Nha Trang BC53001GTrạm T.01G - Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001KTrạm T.01K - Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002ATrạm 02A - Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002BTrạm 02B-Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan)06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002CTrạm 02C-Vĩnh Ngọc- Đường Liên Hoa06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53046DTrạm 46D - Trường MN Vĩnh Ngọc06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530355Trạm 355-DNTN Nhật Ân06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530545Trạm T.545 - Nước đá viên Bình Minh06:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 - Lắp đặt và chỉnh sửa xà trung thế từ trụ trạm T.01D đến trụ trạm T.02D - Đấu nối lèo trung thế tuyến 480MVO tại trụ 480MVO/22-20 - Lắp dựng cột ghép LT 14m và lắp đặt MBA 250kVA tại cột 480-E27/46 (thu hồi cột 480-E27/46 hiện có) - Tăng cường dây HA ABC 4x150 từ cột 480-E27/44 đến cột 480-E27/47 dài 152m. - Lắp đặt xà,MBA 250kVA, tủ điện HA tại cột 480-E27/33-6A. - Tách lưới, sang tải hạ áp trạm T.01A, T.01B sang trạm T.01LĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530087T.87_Nguyễn Khuyến06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530088Khu Trại Gà06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530316T.316-Trại gà đồng đế06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53086AT.86A_Nguyễn Khuyến06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53086BT.86B_Nguyễn Khuyến 206:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530189Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530259TT Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530314Trại giam Núi Sạn06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530315Việt Thắng06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530386Công ty TNHH Hữu Hoạt Em06:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà từ cột 472-474ĐĐE_47 đến 472-474ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430006T.06 - Xã Khánh Đông07:00 ngày 24/06/2020 16:00 ngày 24/06/2020 Thi công Hạng mục công trình hoàn thiện lưới điện hạ áp T.06 Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413023Trạm công cộng 08 Vạn Khánh07:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI_64/59 từ VT 473VGI_64/59/1 đến 64/59/7Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC433010Trạm công cộng 01 Vạn Long07:00 ngày 24/06/2020 10:00 ngày 24/06/2020 Thay bu lông, sứ nhánh rẽ 473VGI_64/11Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JC53077BTrạm 77B Vĩnh Trường07:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 Dựng cột , lắp hệ xà trạm Thi công TBA T.77C xây dựng mớiHoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JD530225Hộ kinh doanh Ánh Hồng07:00 ngày 24/06/2020 17:00 ngày 24/06/2020 Dựng cột , lắp hệ xà trạm Thi công TBA T.77C xây dựng mớiHoãn
ĐL Cam Lâm KC53F056Trạm F056 Tân Phú - CTB07:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Tăng cường dây hạ áp T.F056Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428013PĐ Ninh An 3107:30 ngày 24/06/2020 09:00 ngày 24/06/2020 Thay MBA trạm T8013 theo QĐ số: 834/QĐ-ĐLKHĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC63025BTrạm 25B Đồng Muối 207:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.25B( giảm TTDN trạm T.25B)Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JD53169BCông ty TNHH Trường Phát07:30 ngày 24/06/2020 10:00 ngày 24/06/2020 Thay TI định kỳ trạm T.169BĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413021Trạm công cộng 09 Vạn Khánh08:00 ngày 24/06/2020 15:00 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI_64/45 từ VT 473VGI_64/45/2 đến 473VGI_64/45/5Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514622PĐ Ninh Tây 0210:00 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Thay MBA trạm T4624 theo QĐ số: 834/QĐ-ĐLKHĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514623PĐ Ninh Tây 0310:00 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Thay MBA trạm T4624 theo QĐ số: 834/QĐ-ĐLKHĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514624PĐ Ninh Tây 0410:00 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Thay MBA trạm T4624 theo QĐ số: 834/QĐ-ĐLKHĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514625PĐ Ninh Tây 0510:00 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Thay MBA trạm T4624 theo QĐ số: 834/QĐ-ĐLKHĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514626PĐ Ninh Tây 0610:00 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Thay MBA trạm T4624 theo QĐ số: 834/QĐ-ĐLKHĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524732Ninh Sim (phủ lõm)10:00 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Thay MBA trạm T4624 theo QĐ số: 834/QĐ-ĐLKHĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530464Công Ty Cổ Phần An Viên11:30 ngày 24/06/2020 13:30 ngày 24/06/2020 Thay TI định kỳ trạm T.464Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC51B100Quán chà - Ninh An14:00 ngày 24/06/2020 16:00 ngày 24/06/2020 Dựng cột, đấu nối TBA XDM T8001BHoãn
ĐL Ninh HòaDC538001Lâm trường Ninh Hòa14:00 ngày 24/06/2020 16:00 ngày 24/06/2020 Dựng cột, đấu nối TBA XDM T8001BHoãn
ĐL Ninh HòaDD438073Nhà máy xay xát Thiên Phước14:00 ngày 24/06/2020 16:00 ngày 24/06/2020 Dựng cột, đấu nối TBA XDM T8001BHoãn
ĐL Ninh HòaDD438080Cty TNHH Thiên Phước14:00 ngày 24/06/2020 16:00 ngày 24/06/2020 Dựng cột, đấu nối TBA XDM T8001BHoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục