Sẽ bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017

14:21' - 16/09/2017
BNEWS Các dự án đề xuất điều chuyển nội bộ phải thuộc danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 trong bối cảnh ngân sách trung ương hạn hẹp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 phải có báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 được giao theo từng dự án chi tiết và điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017.
Theo đó, các bộ, ngành trung ương và địa phương có phương án điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 phải đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí như: tập trung ưu tiên cho các chương trình, dự án: kết thúc hiệp định năm 2017; dự án mua sắm trang thiết bị hoặc hiện đã có khối lượng thực hiện nhưng còn nợ nhà thầu; các chương trình, dự án ô hoặc các dự án có tiến độ và khả năng giải ngân tốt.
Các dự án đề xuất điều chuyển nội bộ phải thuộc danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020.
Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp (dưới 30% kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 được giao đầu năm tính đến ngày 31/8/2017; Bộ, ngành và địa phương giải trình, làm rõ lý do giải ngân chậm; đồng thời, có phương án đề xuất cắt giảm vốn để điều chuyển nội bộ cho các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn...
Còn đối với mức vốn nước ngoài điều chỉnh cho từng dự án khi điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 phải đảm bảo: đối với dự án điều chỉnh giảm vốn, số vốn đề xuất điều chỉnh giảm không được vượt quá số kế hoạch vốn nước ngoài còn lại chưa giải ngân tính đến thời điểm điều chỉnh.
Đối với dự án điều chỉnh tăng vốn: lũy kế bố trí vốn bao gồm cả phần điều chỉnh tăng không vượt mức vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương của dự án, tổng số vốn nước ngoài đã bố trí năm 2016, năm 2017 và số vốn bổ sung năm 2017 không vượt kế hoạch vốn nước ngoài được giao trong trung hạn giai đoạn 2016-2020...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, đối với việc bổ sung vốn nước ngoài năm 2017; các bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài được giao năm 2017 đạt trên 80% tính đến ngày 31/8/2017 nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn và cam kết khả năng giải ngân hết phần bổ sung thêm, đề nghị khẩn trương có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Đối với việc cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017: các bộ, ngành và địa phương không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 đã được Quốc hội phê duyệt, đề nghị có báo cáo đề xuất cắt giảm chi tiết từng dự án và giải trình rõ lý do cắt giảm.
Trong trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 được giao, các bộ, ngành trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ khi triển khai quyết toán kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài trong 7 tháng năm 2017 của cả nước chỉ đạt khoảng 38,6% trong tổng số vốn nước ngoài đã được Quốc hội phê duyệt; trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài khối bộ, ngành trung ương và khối địa phương lần lượt đạt 42,8% và 32%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục