Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

19:39' - 06/12/2019
BNEWS Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 5).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019. Cụ thể, điều chỉnh giảm hơn 3.240 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, điều chỉnh tăng hơn 2.528 tỷ đồng cho các dự án trong nội bộ của bộ, ngành và địa phương.
Thủ tướng quyết định điều chỉnh tăng hơn 321 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020 cho nhiệm vụ quy hoạch ngành quốc gia và các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương tại các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, tỉnh Khánh Hòa.
Thủ tướng quyết định điều chỉnh tăng/giảm hơn 971 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% vốn nước ngoài tại bộ, ngành, địa phương; điều chỉnh tăng/giảm hơn 519 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 giữa các dự án trong nội bộ của các bộ, ngành và địa phương.
Thủ tướng Chính phủ giao hơn 2.191 tỷ đồng kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2019 cho Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục các dự án, tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 được giao, quyết định giao cho Bộ Giao thông Vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi tiết danh mục, mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 của từng dự án.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019; định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục, mức vốn điều chỉnh, bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

Xem thêm:

>>Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

>>Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục