Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 12/3

10:03' - 11/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 12/3.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 12/3 cụ thể như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do Tình trạng
ĐL Cam Lâm KC52055B Trạm F055B Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52055C Trạm F055C Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F045 Trạm F045 Tân Sinh 1-CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F047 Trạm F047 Tân Sinh 2-CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F048 Trạm F048 Tân Sinh - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F049 Trạm F049 Tân Sinh 2 - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F050 Trạm F050 Tân Sinh 2 - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F051 Trạm F051 UBND Xã CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F055 Trạm F055 Tân Phú - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F057 Trạm F057 C. Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F059 Trạm F059 C. Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F060 Trạm F060 Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52F159 Trạm F159 Tân Lập 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53043B Trạm F043B Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53044B Trạm F044B CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53046B Trạm F046B CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53052B Trạm F052B CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53052C Trạm F052C CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53053B Trạm F053B Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53054B Trạm F054B - Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53058B Trạm F058B Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53063B Trạm G063B TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53063C Trạm G063C TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53064B Tram G064B TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53065B Trạm G065B TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53066B Trạm G066B TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53067D Trạm G067D TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53135B Trạm F135B Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53139B Trạm G139B TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53158B Trạm G158B TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53168B Trạm G168B TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F044 Trạm F044 Tân Sinh I-CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F046 Trạm F046 Tân Sinh 2-CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F052 Trạm F052 Tân Quý - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F053 Trạm F053 Tân Phú - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F054 Trạm F054 Tân Phú - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F056 Trạm F056 Tân Phú - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F058 Trạm F058 C. Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F061 Trạm F061 Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F133 Trạm F133 Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G062 Trạm G062 Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G063 Trạm G063 Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G064 Trạm G064 Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G065 Trạm G065 TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G066 Trạm G066 TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G067 Trạm G067 TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G139 Trạm G139 Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G158 Trạm G158 TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G168 Trạm G168 TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51F580 Doanh Nghiệp Nuôi gà thịt Phan Văn Viên - CTB 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51F664 Trần Đức Hành 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51F667 Trại heo ông: Nguyễn Bình 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51F674 Trang trại nuôi heo: phan Xuân Hùng 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51F682 Trang trại ông Lê Văn Hải 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51F683 Trang trại Phạm Kiệt 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F507 Lữ Đoàn 101 Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F509 Lữ Đoàn 101 Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F510 Đơn Vị Tên Lửa 114 Tiểu Đoàn 88 - Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F512 CTy TNHH SX & TM Phú An - Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F514 CTy TNHH TS Kim Vân - Cam Thành Bắc 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F625 CTY TNHH Thủy sản Kim Vân 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F669 Lữ Đoàn 101 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F684 Nhà Công Vụ - Lữ Đoàn Hải Quân Đánh Bộ 101 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F685 Công ty TNHH khai thác thương mại Khánh Lâm 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F686 Công ty TNHH MTV Duy Cường 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F687 Đoàn 3 - Cục Bảo Vệ An Ninh Quân Đội 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F688 Trạm F688 - Công Ty BĐS Phúc Bình 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F689 Trạm F689 - Công Ty TNHH Năng Lượng Phúc Bình 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F690 Trạm F690 - Công Ty TNHH Quốc Bình Solar 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F693 Trạm F693 - Công Ty TNHH Bình Minh Solar 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F694 Trạm F694 - Công Ty TNHH Bình Nguyên Energy 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F695 Trạm F695 - Trại Gà Nguyễn Thanh Lâm 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53G515 Bưu Điện TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53G517 Trường THSC Hùng Vương - TT Cam Đức 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53G609 Bệnh viện Đa Khoa Huyện Cam Lâm 06:00 ngày 12/03/2021 06:30 ngày 12/03/2021 Cắt DCL 473BĐCR_144 để thi công hotline lắp LBS vị trí 473BĐCR_144 (tuyến 473BĐCR cấp điện lại đến vị trí 473BĐCR_144, từ vị trí 473BĐCR_144 đến 473BĐCR_209 nhân 475CRA) Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53096B Trạm T.96B -Đồng Nai . 06:30 ngày 12/03/2021 17:00 ngày 12/03/2021 - Thay sứ đứng Polymer, FCO, LA tuyến 477MVO: Từ cột 371-477MV0_3 đến cột 371-477MV0_15; Từ cột 477MV0_1/1/2 đến cột 477MV0_1/1/3; Từ cột 477MV0_4/3 đến cột 477MV0_4/13 - Thi công đường dây ĐDK liên lạc nhánh rẽ tuyến 477MVO và 480TTNT từ VT 477MVO/4-13 đến VT 480TTNT/11-13 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530125 Trạm T.125 Cty Phụ liệu may Lê Hồng Phong 06:30 ngày 12/03/2021 17:00 ngày 12/03/2021 - Thay sứ đứng Polymer, FCO, LA tuyến 477MVO: Từ cột 371-477MV0_3 đến cột 371-477MV0_15; Từ cột 477MV0_1/1/2 đến cột 477MV0_1/1/3; Từ cột 477MV0_4/3 đến cột 477MV0_4/13 - Thi công đường dây ĐDK liên lạc nhánh rẽ tuyến 477MVO và 480TTNT từ VT 477MVO/4-13 đến VT 480TTNT/11-13 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530142 Trạm T.142-CTCP Xe hàng KH-02 LHPhong 06:30 ngày 12/03/2021 17:00 ngày 12/03/2021 - Thay sứ đứng Polymer, FCO, LA tuyến 477MVO: Từ cột 371-477MV0_3 đến cột 371-477MV0_15; Từ cột 477MV0_1/1/2 đến cột 477MV0_1/1/3; Từ cột 477MV0_4/3 đến cột 477MV0_4/13 - Thi công đường dây ĐDK liên lạc nhánh rẽ tuyến 477MVO và 480TTNT từ VT 477MVO/4-13 đến VT 480TTNT/11-13 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530229 Trạm T.229 Cty CP Phụ liệu may - Lê Hồng Phong 06:30 ngày 12/03/2021 17:00 ngày 12/03/2021 - Thay sứ đứng Polymer, FCO, LA tuyến 477MVO: Từ cột 371-477MV0_3 đến cột 371-477MV0_15; Từ cột 477MV0_1/1/2 đến cột 477MV0_1/1/3; Từ cột 477MV0_4/3 đến cột 477MV0_4/13 - Thi công đường dây ĐDK liên lạc nhánh rẽ tuyến 477MVO và 480TTNT từ VT 477MVO/4-13 đến VT 480TTNT/11-13 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530547 Trạm T.547 - DNTN Nguyễn Trung Dũng 06:30 ngày 12/03/2021 17:00 ngày 12/03/2021 - Thay sứ đứng Polymer, FCO, LA tuyến 477MVO: Từ cột 371-477MV0_3 đến cột 371-477MV0_15; Từ cột 477MV0_1/1/2 đến cột 477MV0_1/1/3; Từ cột 477MV0_4/3 đến cột 477MV0_4/13 - Thi công đường dây ĐDK liên lạc nhánh rẽ tuyến 477MVO và 480TTNT từ VT 477MVO/4-13 đến VT 480TTNT/11-13 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530600 Trạm T.600 - XN Cơ điện TN 06:30 ngày 12/03/2021 17:00 ngày 12/03/2021 - Thay sứ đứng Polymer, FCO, LA tuyến 477MVO: Từ cột 371-477MV0_3 đến cột 371-477MV0_15; Từ cột 477MV0_1/1/2 đến cột 477MV0_1/1/3; Từ cột 477MV0_4/3 đến cột 477MV0_4/13 - Thi công đường dây ĐDK liên lạc nhánh rẽ tuyến 477MVO và 480TTNT từ VT 477MVO/4-13 đến VT 480TTNT/11-13 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53229B Trạm T.229B Cty CP phụ liệu may Nha Trang 06:30 ngày 12/03/2021 17:00 ngày 12/03/2021 - Thay sứ đứng Polymer, FCO, LA tuyến 477MVO: Từ cột 371-477MV0_3 đến cột 371-477MV0_15; Từ cột 477MV0_1/1/2 đến cột 477MV0_1/1/3; Từ cột 477MV0_4/3 đến cột 477MV0_4/13 - Thi công đường dây ĐDK liên lạc nhánh rẽ tuyến 477MVO và 480TTNT từ VT 477MVO/4-13 đến VT 480TTNT/11-13 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418907 PĐ Ninh Vân 02 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC438906 PĐ Ninh Vân 01 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514947 Trạm xóm Cây Bàng Ninh Vân 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534943 T4943 (8906B) Ninh Vân 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC53I044 Ninh Tịnh 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD418921 Trại tôm giống Nguyễn Văn Dũng 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD418922 Trại tôm giống ông Sáng 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD438918 Trại tôm giống Ngô Thị Loan 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD438923 Du Lịch sinh thái Ninh Phước 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD514946 Du lịch sinh thái Ninh Phước 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD518929 0408929--|--BTS Viettel (II) 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534951 Du lịch Sexsenses 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53P065 Kiểm định Ninh Vân (P064;P066) 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH51I042 BTS Ninh Vân 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH51P061 Nguyễn Thị Nhi 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH51P068 Trung tâm viên thông (wild beach ) 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53P046 Cty TNHH du lịch Ninh Vân 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53P049 Cty TNHH TMDVDL Sơn Hải 07:00 ngày 12/03/2021 14:00 ngày 12/03/2021 Tăng cường lèo, xử lý tiếp xúc, căng dây dẫn bị chùng không đảm bảo vận hành sau PĐ 473NTH_132 đến cột 473NTH_175. Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530172 Xuân Ngọc 07:30 ngày 12/03/2021 11:30 ngày 12/03/2021 San dây lộ C trạm T.172 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53100C Trạm 100C Phước Đồng 07:30 ngày 12/03/2021 08:30 ngày 12/03/2021 Thí nghiêm định kỳ trạm T.100C Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530404 DNTN Phạm Ngọc Khoan ( nuôi tôm) 07:30 ngày 12/03/2021 08:30 ngày 12/03/2021 Thí nghiêm định kỳ trạm T.404B Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD53404B DNTN Ngọc Khoan 07:30 ngày 12/03/2021 08:30 ngày 12/03/2021 Thí nghiêm định kỳ trạm T.404B Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510229 Trạm 229 - Diên Phước 08:00 ngày 12/03/2021 09:00 ngày 12/03/2021 Xử lý khoảng cách pha- đất để người dân xây nhà ở trong khoảng cột B229/2 đến B229/3 Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53K081 TRạm K081 Cam Tân 08:00 ngày 12/03/2021 09:00 ngày 12/03/2021 Xử lý FCO Trạm T.K142 không đam bao vận hành. Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53K142 Trạm K142 Cam Tân 08:00 ngày 12/03/2021 09:00 ngày 12/03/2021 Xử lý FCO Trạm T.K142 không đam bao vận hành. Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K622 Trạm K622 - Công Ty TNHH NL CNC Khánh Hòa 08:00 ngày 12/03/2021 09:00 ngày 12/03/2021 Xử lý FCO Trạm T.K142 không đam bao vận hành. Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K623 Trạm K623 - Công Ty TNHH ĐTPTKTX Đông Hải 08:00 ngày 12/03/2021 09:00 ngày 12/03/2021 Xử lý FCO Trạm T.K142 không đam bao vận hành. Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K624 Trạm K624 - Công Ty TNHH ĐT&PT KTX Việt Nam 08:00 ngày 12/03/2021 09:00 ngày 12/03/2021 Xử lý FCO Trạm T.K142 không đam bao vận hành. Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K625 Trạm K625 - Công Ty TNHH Sơn Lâm NT 08:00 ngày 12/03/2021 09:00 ngày 12/03/2021 Xử lý FCO Trạm T.K142 không đam bao vận hành. Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53023B Trạm 23B Thôn Phước Lộc 08:30 ngày 12/03/2021 09:40 ngày 12/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.23B Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530437 Công Ty Môi Trường Đô Thị Nha Trang 08:30 ngày 12/03/2021 09:40 ngày 12/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.437 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53035A Trạm 35A Thôn Hải Thọ Đông 09:40 ngày 12/03/2021 10:50 ngày 12/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.35A Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530453 Cơ sở Đào tạo lái xe Cơ Giới 09:40 ngày 12/03/2021 10:50 ngày 12/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.453 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53023F TRẠM 23F PHƯỚC ĐỒNG 13:30 ngày 12/03/2021 14:30 ngày 12/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.23F Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53035B Trạm 35B Phước Toàn Hạ 13:30 ngày 12/03/2021 14:30 ngày 12/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.35B Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53035C Trạm 35C Thôn Phước Lợi 14:30 ngày 12/03/2021 15:30 ngày 12/03/2021 TThí nghiệm định kỳ trạm T.35C Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530129 hộ kinh doanh Cơ sở SX Bánh mì ngọt Anh Ngọc A&N 14:30 ngày 12/03/2021 15:30 ngày 12/03/2021 TThí nghiệm định kỳ trạm T.129 Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục