Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tập trung cho 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

17:13' - 09/01/2020
Bnews Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong năm 2020, Bộ sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.
Hội nghị trực truyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020” với thông điệp “ Khơi thông điểm nghẽn - giải phóng nguồn lực - hành động hiệu quả”. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Chiều 9/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020” với thông điệp “ Khơi thông điểm nghẽn - giải phóng nguồn lực - hành động hiệu quả”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong năm 2020, bám sát tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
Theo đó, Bộ sẽ dành ưu tiên cao nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong việc nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
Bên cạnh đó, Bộ sẽ tập trung cao độ mọi nguồn lực và thời gian cho công tác thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, xuyên suốt của toàn ngành và cũng là nhiệm vụ cốt lõi của nền kinh tế.
Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý và tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới.
Đồng thời, sớm hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù, vượt trội đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.
Đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế và xây dựng các giải pháp để ứng dụng, phát triển mô hình “kinh tế ban đêm”. Chuẩn bị tốt các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn có liên quan.
Một trong những nhiệm vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ tập trung đó là: nghiên cứu, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu kinh tế - xã hội, triển khai có hiệu quả Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, thống kê dân số, nhà ở, đánh giá quy mô GDP theo chuỗi số liệu đến năm 2020 để phục vụ đại hội Đảng các cấp; tiếp đến, triển khai nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách để kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt trong phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới.
Cùng đó, triển khai tốt việc tổ chức đại hội các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tư lệnh ngành Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nhằm phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân trở thành trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất một số định hướng và giải pháp lớn về tập trung phát triển doanh nghiệp, như: thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp quy mô lớn, đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế, tạo ra các sản phẩm chiến lược của quốc gia, khẳng định được thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lấy sản xuất, chế biến chế tạo là trọng tâm trên cơ sở tận dụng cơ hội của cuộc cách mạnh lần thứ 4 để tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng bền vững, sáng tạo…
“Thực hiện đổi mới cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng để khơi thông các nguồn lực cho phát triển; trong đó, tập trung tổ chức triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai; xây dựng các tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc và Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển; xây dựng định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2030...”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.
Điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, nổi bật nhất là mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ đến nền kinh tế, nhưng tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; đạt mức tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng…/.   

>>> Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển kinh tế năm 2020

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục